ОБЩИ УСЛОВИЯ

Туроператор Еко Тур Къмпани

Общи условия за туристически пакет

I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи Туристическото пътуване (ТП). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА, включително като представи необходимите документи за осъществяване на ТП.
 2. Лицето, подписало ДТП, представлява интересите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, чиито имена фигурират в договора,като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага лицата да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р. България.

4.За всички туристи по програми,които включват страни нечленуващи в ЕС,е нeобходим задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

 1. За туристи над 14 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС – лична карта;
 2. За деца под 14 г. – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
 3. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите- нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията.
 4. Договор за туристически пакет – сключва се при записване за определена програма, с която клиента е длъжен да се запознае предварително.
 5. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.
 6. При неизпълнение на условията по т.4 – 7, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
 7. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.В тези случаи се скючва нов договор,като старият се анулира.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТдължи на ТУРОПЕРАТОРА административна такса в размер на 5 % от стойността на пътуването.
 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
 10. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 40 туриста.
 11. Крайният срок за уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се анулира на основание, че не е събран минималния брой туристи се спазва както е в ЗТ: 20 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

7 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

48 часа преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни;

16.Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промяна в работното време и цените на входните такси и билети за посещаваните по програмата туристическа обекти.

19.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при настъпване на други обективни причини,които налагат това,като уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други подобни.

21.При желание от страна на възложителя да ползва предни места в автобуса (1-2ри ред) е необходимо доплащане от 14,50 лв./човек.

22.По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 12 ч. в деня на заминаването. Когато е упоменато/предплатено друго,часовете се конкретизират в съответната програма.

 1. За изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи ” Еко Тур Къмпани” ООД не носи отговорност. В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните лица.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени хотелът с друг от същата или по-висока категория, когато обективни обстоятелства налагат това.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност само за услуги закупени от него или от негов представител.
 4. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма, е ЗАД „Алианц България “ със Застрахователна  полица  номер  13160183150000001  до 24.03.2019 г. и   „ЗД ЕВРОИНС“ АД със застрахователна полица номер № 03700100001931  от  24.03.2019 г..- 23.03.2020 г. с адрес на управление гр. София, ул.„Софийски герой” № 3, вх Б, ет.1,офис21.
 5. Информация за сключената задължителна затраховка“Медицински разходи при болест и злополука на туриста”за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица или в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени, прекрати или увеличи продължителността на ТП, при възникване на форсмажорни обстоятелства или явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения,като стачки,военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
 7. При непристойно поведение от страна на туристите по време на пътуването, което пречи на останалите туристи и на нормалното провеждане на програмата, туроператорът има право да анулира пътуването на съответния турист с такова поведение без да дължи неустойки по сключения договор.
 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в последователноста на програмата.
 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не компенсира стойността на услугите, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е могъл, но не се е възползвал.
 10. Представителите на ” Еко Тур Къмпани” ООД, които Ви придружават, не са лицензирани екскурзоводи. Техните ангажименти са организационни – да следят за изпълнението на програмата от страна на нашите партньори, да решават съвместно с тях възникнали проблемни казуси и да улесняват комуникацията и координацията между Вас- нашите туристи и представителите на фирмата партньор.
 11. Посочените телефони са за спешни случаи и следва да бъдат ползвани само за такива.
 12. ” Еко Тур Къмпани” ООД” предлага застраховка“Медицинска помощ при пътуване в чужбина” с начално покритие 2000 евро към ЗК “Уника”. За по-високо покритие се доплаща съответната сума. Застраховката е задължителна според Закона за туризма, като може да се застраховате в агенцията или да изпратите валидна застрахователна полица, сключена с желана от Вас застрахователна компания, до 7 дни преди отпътуване.

II.СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА: 1. Капаро в размер от 30% на човек за автобусните и 50 % за самолетните пътувания.Резервация се прави само след заплащане на капарото

1.1. Остатъкът в размер на 70 % или 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 1.1.,съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща 14 работни дни преди датата на отпътуване.

1.2 В случай, че сумата по т. 1.1. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

`или фериботен билет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 % от стойността на билета, а за останалата част от общата цена се спазват неустойките в точка 2.

2.При анулация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,той дължи на туроператора неустойка в размер :

2.1 При анулация до 24 ч.от сключването на договора,клиентът може да анулира без да дължи неустойка

2.2 При анулация след 24 ч. от датата на сключване на договора до 90 дни преди датата на отпътуване,неустойката е в размер на 15% от цената на пътуването.

2.3 Ако направената анулация е от 89 до 16 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 25% от цената на пътуването.

2.4 Ако направената анулация е от 15 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50% от цената на пътуването.

2.5 Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

2.6 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 2.1., 2.2. и 2.3.

2.7 Туроператорът има право да анулира договора и не възстановява суми при липса на плащане от страна на туристическия агент, сайта за колективно пазаруване или друг оторизиран представител на ” Еко Тур Къмпани” ООД до крайния срок – 14 дни преди датата на отпътуване. В този случай възложителят следва да си потърси внесената

сума от съответния представител на ” Еко Тур Къмпани” ООД.

2.8 Туроператорът има право да анулира договора при липса на доплащане от страна на клиента до крайния срок –14 дни преди датата на отпътуване.

2.9 Неявяването на туристите в деня и в часа на отпътуване се счита за анулация и отказ от пътуването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представляваните от него лица. Неявяването на туристите на определените срещи свързани с изпълнението на програмата и провеждането на допълнителни екскурзии, също се счита за отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представляваните от него лица. Агенцията не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми.

2.10 При промяна на първоначално заявената дата на отпътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до 8 дни преди датата на отпътуване същият дължи неутойка в размер на 25 % от основния туристически пакет както и разликата в цените между двете дати, като възложителя сключва нов договор и ТУРОПЕРАТОРА прави нова резервация.

2.11 При смяна на име от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на някои от фигуриращите туристи в договора се дължи  административна такса в размер на 5 % от стойността на основния туристически пакет.

3.При анулация по “Ранни записвания”и“Промоции”,се спазват условията в конкрeтната оферта.

 1. ” Еко Тур Къмпани” ООД може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи/платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други.

Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

 1. РЕКЛАМАЦИИ :1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТУРОПЕРАТОРA и/или неговия представител (контрагента)с възникналия проблем.
 2. Всички рекламации на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид до 14 дни от откриване на несъответствие на услугата с договореното. Получената рекламация се разглежда от ТУРОПЕРАТОРА в едномесечен срок.
 3. Жалби могат да бъдат пускани в офиса на ” Еко Тур Къмпани” ООД или Комисията за защита на потребители като жалбите трябва да съдържат достоверни факти и доказателства. При деклариране на неистини и клевети пред компетентните държавни институции, ” Еко Тур Къмпани” ООД си запазва правото да се защити по съдебен път за нанасяне на клевета и обида (чл. 154. ал. 1 и чл. 153, ал. 2 от НК) и лъжесвидетелстване (чл. 290, ал. 1 от НК).
 4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
 5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България. Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
 6. Допълнителни изисквания от страна на клиентите, изпълними при възможност.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКО ТУР КЪМПАНИ ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТЕН ПЪТ 🙂

Туроператор ЕкоТур Къмпани

Свържете се с нас :